OKTE, a.s., a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., sú pripravené na reportovanie v 2. fáze REMIT

Legislatíva REMIT (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou a vykonávací predpis Európskej komisie č. 1348/2014) ukladá účastníkom trhu s elektrinou a plynom povinnosť poskytovať Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) záznamy o transakciách na veľkoobchodných trhoch s energiou vrátane pokynov na obchodovanie.

Podľa REMIT sa oznamovacie povinnosti vzťahujú aj na Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s. (ďalej len "SEPS"), najmä pokiaľ ide o kapacitné kontrakty na prenos elektriny. V zmysle REMIT je prevádzkovateľ prenosovej sústavy, alebo osoba oprávnená konať v jeho mene, povinný oznamovať ACER a na požiadanie aj národnému regulačnému úradu údaje vyplývajúce zo zmlúv týkajúcich sa prenosu elektriny.

Dáta, ktoré SEPS poskytuje na platforme ENTSO-E pre transparentnosť, poskytuje v mene SEPS do ACER ENTSO-E. Údaje o alokácii kapacít na cezhraničných profiloch SEPS, ktoré sú prideľované prostredníctvom Joint Allocation Office S.A. a ČEPS, a.s. sú nahlasované uvedenými alokačnými kanceláriami. Údaje o transakciách vyplývajúcich z kontraktov na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave, finálnych nomináciách cezhraničných prenosov a výsledkoch aukcií organizovaných Aukčnou kanceláriou SEPS nahlasuje v mene SEPS do ACER Registrovaný oznamovací mechanizmus OKTE, a.s.

Za účelom zachovania prevádzkovej spoľahlivosti ACER požaduje, aby sa záznamy o transakciách vrátane pokynov na obchodovanie oznamovali prostredníctvom tzv. "Registrovaného oznamovacieho mechanizmu", ktorým sa rozumie osoba spĺňajúca technické a organizačné požiadavky na oznamovanie údajov, registrovaná v ACER na poskytovanie služieb oznamovania údajov. Splnenie týchto požiadaviek kladie nároky na vybudovanie informačného systému, organizačné riešenie a personálne zabezpečenie. OKTE, a.s., muselo splniť viacero náročných technických, bezpečnostných a organizačných požiadaviek v oblastiach kvality dát, prevádzky, riadenia, administratívy a komunikácie. Splnenie požiadaviek je certifikované ACER v rámci procesu registrácie a potvrdené testovaním komunikácie s Informačným systémom ACER.

RRM riešenie sprostredkovania nahlasovania údajov SEPS zahŕňa:

1. vykazovanie transakcií uskutočnených mimo organizovaný krátkodobý trh (kontrakty na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc),

2. vykazovanie finálnych nominácií cezhraničných prenosov na cezhraničných profiloch SEPS vrátane havarijnej výpomoci

3. vykazovanie kontraktov týkajúcich sa prenosu elektriny (výsledky aukcií a kapacitné práva na slovensko-ukrajinskom cezhraničnom profile SEPS - WPS).

Na stretnutí projektového tímu dňa 4. apríla 2016, pred samotným spustením oznamovania, zástupcovia OKTE, a.s. a SEPS skonštatovali úspešné otestovanie funkčnosti nahlasovania transakcií SEPS do systému ACER prostredníctvom informačného systému RRM OKTE, a.s. Toto testovanie dokázalo pripravenosť informačných systémov SEPS a OKTE, a.s., na "Go-Live", ktorý sa rozbieha 7. apríla 2016.

Sprostredkovanie oznamovania transakcií podľa REMIT prostredníctvom RRM OKTE, a.s.

Okrem plnenia svojich legislatívnych povinností ako organizované trhové miesto v prvej fáze REMIT OKTE, a.s. ponúka službu sprostredkovania oznamovania údajov za všetkých záujemcov - účastníkov trhu s elektrinou a plynom pre ďalšie transakcie, najmä bilaterálne - OTC obchody a transakcie prevádzkovateľov prenosových sústav, ktoré spadajú pod režim oznamovania od 7. apríla 2016. OKTE, a.s., nadväzne na plnenie povinností RRM, vybudovalo rozhranie na príjem údajov od účastníkov trhu s elektrinou a plynom, čím je zabezpečené jednotné a transparentné odovzdávanie údajov ACER a zároveň efektívne vynaloženie nákladov na technické a procesné riešenie. OKTE, a.s., tak ponúka pre všetkých účastníkov trhu komplexný servis na zabezpečenie plnenia ich oznamovacích povinností vyplývajúcich z REMIT.

Oznamovacia povinnosť o transakciách sa v súlade s REMIT totiž považuje zo strany účastníka za splnenú aj vtedy, ak informáciu neposkytol priamo sám, ale urobil tak prostredníctvom tretej strany, ktorá bude konať v jeho mene, resp. prostredníctvom organizovaného trhu. Aj v tomto prípade platí, že zodpovednosť za splnenie povinnosti nesie primárne sám účastník trhu ako pôvodca údajov.

Pred začatím oznamovania transakcií za účastníka trhu, obchodujúceho mimo organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, je nevyhnutnou podmienkou podpísať s OKTE, a.s. Zmluvu REMIT. Oznamovanie dát bude prebiehať po ich nahratí účastníkom trhu do systému OKTE, a.s. Súčasťou riešenia je automatizovaná výmena údajov prostredníctvom web služieb, pomocou ktorých bude rovnako možné stiahnuť informácie o stave reportovania transakcií, ako aj potvrdenia o splnení si oznamovacej povinnosti od ACER. Účastníci trhu s elektrinou a plynom budú pri mesačnej fakturácii zaradení do príslušnej kategórie cenníka podľa počtu vykázaných transakcií. Cenník tvorí prílohu zmluvy REMIT a je rovnako dostupný v sekcii REMIT webového sídla OKTE, a.s.

     Všetky oznamy