Bola schválená zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. platná od 1.4.2016

OKTE, a.s., pripravila úpravu prevádzkového poriadku s cieľom zohľadniť a zapracovať najmä zmeny týkajúce sa zavedenia priebežného vnútrodenného obchodovania na slovenskom trhu s elektrinou.

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. bola schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 21. marca 2016.

Nadobudne účinnosť 1. apríla 2016.

Link: Prevádzkový poriadok

     Všetky oznamy