Spoločnosť OKTE, a.s. získala certifikát podľa normy ISO/IEC 27001:2013 pre systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS)

Dňa 20.októbra 2015 spoločnosť OKTE, a.s. (OKTE) úspešne zavŕšila proces certifikácie podľa normy ISO/IEC 27001:2013. Tento certifikát potvrdzuje, že systém manažérstva bezpečnosti spoločnosti OKTE je zhodný s požiadavkami normy systému manažérstva bezpečnosti informácií (ISMS - Information Security Management System): ISO/IEC 27001:2013. Tento certifikát platí pre činnosti OKTE:

  • Organizácia a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
  • Zabezpečovanie zúčtovania odchýlok na území SR,
  • Správa a zber nameraných dát a centrálna fakturácia poplatkov súvisiaca s prevádzkou elektrizačnej sústavy.

Certifikát bol udelený nezávislou a akreditovanou certifikačnou spoločnosť DNV GL - Business Assurance  UK Limited, Palace House, 3 Cathedral Street, London SE1 9DE, United Kingdom v Londýne 20.októbra 2015.   

Samotnej certifikácii predchádzala dlhodobá a dôkladná príprava, ktorá vyvrcholila externým auditom. OKTE, a.s. získaním certifikátu ISO/IEC 27001:2013 splnila náročné technické, legislatívne a administratívne požiadavky v oblasti manažérstva bezpečnosti informácií. Certifikátom sa zavŕšil  proces, ktorého výsledkom je garancia ochrany údajov uchovávaných a spracovávaných v informačných systémoch OKTE pred neautorizovaným prístupom, poškodením, stratou, zneužitím alebo krádežou.  

Link: Certifikát ISO/IEC 27001:2013 

     Všetky oznamy