Oznam pre subjekty zúčtovania a dodávateľov

Nakoľko jedna z regionálnych distribučných spoločností nedodala dôležité údaje o množstve práce za mesiac na odberných a odovzdávacich miestach s priebehovým meraním na jej vymedzenom území a následne pri oprave meraní doručila opravu meraní s nulovými hodnotami na celý mesiac, OKTE pri výpočte koncovej spotreby, ktorá je nevyhnutnou súčasťou pri príprave fakturačných podkladov použila tieto údaje a preto niektorým subjektom zúčtovania bola priradená neprimerane vysoká koncová spotreba - nebola ponížená o hodnotu dodávky do sústavy pre OOM, ktoré tvoria prepojenie výrobne a sústavy. OKTE, po získaní informácie o oprave chybných údajov príslušnou regionálnou distribučnou spoločnosťou a aby predišlo prípadným reklamáciám, pristúpilo k opätovnému vygenerovaniu nových fakturačných podkladov. Dôsledkom je zmena priebežných fakturačných podkladov za 11.2. a 12.2. a vytvorenie novej verzie sumárnych mesačných podkladov za január 2014.

     Všetky oznamy