Informácia o pripravovaných seminároch ako používať Informačný systém centrálnej fakturácie

Vážení účastníci trhu,
 
spoločnosť OKTE, a.s. pripravuje pre subjekty zúčtovania a dodávateľov elektriny pracovné semináre, zamerané na prácu a používanie informačného systému centrálnej fakturácie.
 
Nový model centrálnej fakturácie bude v zmysle primárnej a sekundárnej legislatívy účinný od 1. 1. 2014. Centrálna fakturácia sa týka tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému, ktorými je zaťažená koncová spotreba elektriny, konkrétne elektrina dodaná koncovým odberateľom elektriny, vrátane elektriny dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny, ostatná vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľov sústav a ostatná vlastná spotreba výrobcov elektriny. Tarife za systémové služby a tarife za prevádzkovanie systému teda podlieha aj tá časť koncovej spotreby elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy.
 
Po procesnej stránke uvedené poplatky OKTE, a.s. fakturuje subjektom zúčtovania. Subjekt zúčtovania už poplatky neuhrádza prevádzkovateľovi sústavy, ale OKTE, a.s.
 
Dodávateľ, ktorý nie je subjektom zúčtovania, poplatky uhrádza subjektu zúčtovania, ktorý za neho prevzal zodpovednosť za odchýlku. Výrobca elektriny je povinný oznamovať OKTE, a.s. údaje a prostredníctvom subjektu zúčtovania hradiť tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy je rovnako povinný oznamovať OKTE, a.s. údaje a v prípade, že je zároveň dodávateľom elektriny, je takisto povinný hradiť tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému.
 
Plánované dátumy a miesto konania seminárov je 6. a 13.11.2013 v sídle OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava. V prípade Vášho záujmu, zašlite prosím e-mail s preferovaným termínom a zoznamom účastníkov za Vašu spoločnosť na adresu: centralnafakturacia@okte.sk.
 

     Všetky oznamy