Opätovná výzva na plnenie povinnosti poskytovať údaje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s.

V súvislosti s povinnosťou výrobcov elektriny, prevádzkovateľov sústav a prevádzkovateľov priamych vedení (v ďalšom texte ako subjekty) odovzdávať od 1.7.2013 do informačného systému operátora meraní OKTE, a.s. (ďalej len "OKTE") údaje podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (ďalej len "pravidlá trhu"), zaslala spoločnosť OKTE relevantným subjektom doporučené listy s informáciou o  porušovaní daných povinností. S ohľadom na skutočnosť, že niektoré subjekty doteraz nedoručili podpísanú dokumentáciu, nevyhnutnú pre poskytnutie prístupu do informačného systému OKTE za účelom odovzdávania legislatívou predpísaných údajov, vyzýva OKTE subjekty  na bezodkladné doručenie tejto dokumentácie a údajov, najneskôr však v termíne do 31.8.2013. OKTE bude k 1.9.2013 informovať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o plnení povinností subjektmi.  

V súvislosti s odporúčaním SAPI k zmluvám s OKTE zo dňa 31.7.2013 (zverejnenom na stránke http://www.sapi.sk/news/odporucanie-sapi-k-zmluvam-s-okte/) si dovoľujeme upozorniť, že výkon činnosti OKTE podlieha cenovej aj vecnej regulácii zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "ÚRSO") podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len "zákon o regulácii"). Spoločnosť OKTE je v súlade so zákonom o regulácii, §15, ods. 6 a § 45, ods. 4 povinná zapracovať znenie pravidiel trhu do svojho prevádzkového poriadku a predložiť tento na schválenie ÚRSO do 60 dní od účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu (pravidiel trhu). V § 12 ods. 4 Zákona o regulácii je ustanovené, že Úradom vydané rozhodnutia sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu. Platný Prevádzkový poriadok OKTE bol schválený rozhodnutím Úradu v súlade s § 12 ods. 2 zákona o regulácii. V súlade s týmto prevádzkovým poriadkom je údaje zo strany poskytovateľov údajov možné poskytovať výhradne prostredníctvom informačného systému OKTE. Za účelom prístupu do informačného systému požaduje OKTE podpis predmetnej zmluvy, nakoľko informačný systém spracováva údaje potrebné pre fakturáciu účastníkom trhu s elektrinou a vyžaduje zvýšené zabezpečenie. Odkaz, ktorý bol zverejnený pre dočasné nahlasovanie údajov na webovom sídle OKTE, slúžil pre poskytovanie dát v období pred spustením informačného systému. S účinnosťou od 1.7.2013 poskytovatelia údajov nahlasujú dáta len prostredníctvom informačného systému. OKTE upozorňuje, že pre prístup k nahlasovaniu údajov je nevyhnutné doručiť správne vyplnenú žiadosť o založenie používateľského účtu, verejnú časť kvalifikovaného certifikátu (v prípade potreby), uviesť číslo kontaktného mobilného telefónu, správne EIC kódy a číslo povolenia, resp. oznamovacej povinnosti. Kompletná dokumentácia k získaniu prístupu je zverejnená na webovom sídle OKTE, a.s., časť Zber a správa údajov spolu s podrobným postupom na vyplnenie dokumentácie a žiadosti o založenie používateľského účtu v Informačnom systéme OKTE. V prípade nejasností alebo otázok je možné si prečítať často kladené otázky (FAQ), resp. kontaktovať pracovníkov Call centra OKTE na telefónnych číslach: +421 948 44 78 55; +421 948 44 78 56; +421 948 44 78 57; +421 948 44 78 58.

     Všetky oznamy