Povinnosť výrobcov elektriny, prevádzkovateľov sústav a prevádzkovateľov priamych vedení poskytovať údaje do centrálneho dátového skladu OKTE, a.s.

Vážení výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia sústav a prevádzkovatelia priamych vedení,

dňa 1. februára 2013 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou. Vyhláška obsahuje ustanovenia, ktorými sa určuje rozsah výkonu práv a povinností účastníkov trhu s elektrinou, uložených zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike.

Výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia sústav a prevádzkovatelia priameho vedenia sú na základe uvedenej legislatívy od 1.júla 2013 povinní do systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s. odovzdávať údaje špecifikované v tejto vyhláške a v súlade s pravidlami Prevádzkového poriadku OKTE. Výrobcovia elektriny a prevádzkovatelia zo zákona zodpovedajú  za správnosť a úplnosť poskytnutých údajov.

Tieto údaje bude OKTE s účinnosťou od 1.januára 2014 využívať pre:

  • vyhodnocovanie odchýlok,
  • fakturáciu poplatkov (tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému a odvod do Národného jadrového fondu),
  • štatistické účely v zmysle ustanovení vyhlášky a
  • sprístupňovanie oprávneným účastníkom trhu a subjektom zúčtovania na svojom webovom sídle www.okte.sk.

Na našej webovej stránke www.okte.sk v časti Zber a správa údajov/Dokumentácia nájdete kompletnú dokumentáciu, určenú jednotlivým účastníkom trhu, včítane zmluvnej dokumentácie s prílohami,  príslušnej legislatívy (v časti Informácie),  odpovedí na často kladené otázky a prezentácie zo seminárov konaných na danú tému.

Týmto spoločnosť OKTE, a.s. vyzýva tých výrobcov elektriny, prevádzkovateľov sústav a prevádzkovateľov priamych vedení, ktorí tak ešte neurobili, aby vyplnené a podpísané zmluvy, s príslušnými prílohami, včítane podpísaných žiadostí o prístup do systému ISOM , doručili v termíne najneskôr do  26. júna 2013 na adresu:

OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A
821 09 Bratislava

     Všetky oznamy