Oznámenie o pozastavení registrácie denných diagramov spoločnosti Vaša Energia, s.r.o.

Dovoľujeme si Vás týmto informovať, že podľa odseku 18 a 19, §16 Vyhlášky č. 24 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14. januára 2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, OKTE, a.s. z dôvodu použitia a nedoplnenia finančnej zábezpeky pozastavila registrácie denných diagramov spoločnosti Vaša Energia, s.r.o.

     Všetky oznamy