Nahlasovanie dát podľa vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z.

1. februára 2013 nadobudla účinnosť vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Vyhláška obsahuje ustanovenia, ktorými sa určuje rozsah výkonu práv a povinností účastníkov trhu s elektrinou daných zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike. Z uvedeného dôvodu boli zriadené mailové schránky, do ktorých je potrebné v zmysle povinnosti z vyhlášky zasielať údaje.

Zoznam mailových schránok pre zasielanie údajov:

  • bilancie@okte.sk - nahlasovanie podkladov na vyhodnotenie bilancie výroby a spotreby podľa § 12 vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z.

Šablóny pre zasielanie dát:

  • analytika_podklady@okte.sk - nahlasovanie podkladov pre analytické účty podľa § 15 ods. 10 a § 18 ods. 10 a 11 vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z.

Šablóny pre zasielanie dát:

Príklady:

  • zmeny_OOM@okte.sk - nahlasovanie zmeny bilančnej skupiny a zmeny dodávateľa elektriny podľa § 25 ods. 8 a § 26 ods. 10 vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z.

Šablóna pre zasielanie dát:

Príklad:

  • tdo@okte.sk - nahlasovanie používaných tried a normalizovaných hodnôt typových diagramov odberu podľa § 22 ods. 6 vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z.

Šablóny pre zasielanie dát:

Šablóny pre zasielanie dát pre rok 2013:

Príklady:

 

     Všetky oznamy