Dnes bol úspešne prepojený český, slovenský a maďarský trh s elektrinou

Dnes, 11. septembra 2012, prišlo k úspešnému prepojeniu českého, slovenského a maďarského trhu s elektrinou na princípe implicitnej alokácie cezhraničných kapacít. Táto metóda umožňuje súbežné obchodovanie na energetických burzách všetkých troch krajín, až do výšky dostupnej prenosovej kapacity. Predchádzajúce cezhraničné obchodovanie na slovensko-maďarskej hranici, ktoré prebiehalo v dvoch fázach (zaistenie cezhraničných kapacít v rámci explicitnej aukcie a obchodovania na jednotlivých energetických burzách) je teraz nahradené jednoduchším a predovšetkým efektívnejším mechanizmom nazvaným Market Coupling. Jedným z hlavných prínosov prepojenia trhov vyplývajúcim z implicitnej aukcie je účinnejšie prideľovanie voľných cezhraničných kapacít. Lepšie využitie cezhraničných kapacít a zjednodušenie cezhraničného obchodovania zaistí účastníkom väčšiu možnosť optimalizácie pri tvorbe portfólia. Obchodované množstvo elektriny na týchto prepojených trhoch prispeje k väčšej spoľahlivosti dodávok , vyššej likvidite trhu a nižšej cenovej volatilite. Výsledky denného obchodovania budú pravidelne zverejňované na webových stránkach jednotlivých búrz.

Na projekte, ktorý započal 30. mája 2011 podpísaním zmluvy o spolupráci na projekte zúčastnenými stranami (Memorandum of Understanding), spoločne pracovali organizátori trhu (OTE, OKTE a HUPX) a prevádzkovatelia prenosových sústav (ČEPS, SEPS a MAVIR) s podporou príslušných ministerstiev a národných regulačných úradov (ERU, URSO a MEH). Vyššie uvedená implicitná aukcia využíva pre vyhodnotenie denného trhu mechanizmus, ktorý je v súlade s algoritmom používaným v CWE regióne. Ďalším krokom zúčastnených strán bude spolupráca na projekte zavedenia implicitnej aukcie na základe flow-based metódy prepojeného CEE a NWE regiónu, ktorý je ďalším krokom pre vytvorenie jednotného európského trhu s elektrinou.

Všetci zúčastnení sa zhodli, že prvý deň prepojenia trhov na základe implicitnej aukcie prebehol plynule a bez problémov. Jednotlivé kroky procesu sa odohrali štandardne tak, jako boli naplánované v prípravnej fáze projektu.

Prehlásenie ERU, URSO a MEH: Veľmi nás teší úspěšné prepojenie českého, slovenského a maďarského denného trhu s elektrinou. Aj naďalej budeme rozvíjať úspěšnú spoluprácu nie len medzi týmito troma krajinami, ale i v ďalších projektoch smerujúcich k začleneniu CEE regiónu do jedného spoločného európského trhu s elektrinou v roku 2014.

     Všetky oznamy