Spoločnosti SEPS a ČEPS spustili prevádzku systému e-GCC

Prevádzkovatelia slovenskej a českej prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), a. s., a ČEPS, a. s., spustili 19. januára testovaciu fázu projektu cezhraničnej výmeny regulačnej elektriny, tzv. projekt e-GCC. Po zhruba dvojmesačnom testovaní sa predpokladá štart produkčnej prevádzky. Informovala o tom SEPS.
Cieľom spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav je zamedzenie dodávky regulačnej elektriny v opačných smeroch. Súčinnosť pri regulácií elektrizačných sústav vedie k následnému zníženiu aktivácie regulačného výkonu v rámci tzv. podporných služieb, konkrétne služby sekundárna regulácia výkonu. Neaktivované podporné služby potom možno využiť pri riešení zvýšenej výkonovej nerovnováhy v sústave. Hlavným prínosom e-GCC je teda zvýšenie bezpečnosti prevádzky elektrizačných sústav.
"Tento projekt je ďalšou ukážkou posilňujúcej sa obojstranne prospešnej spolupráce v oblasti obchodu s elektrinou a riadenia českej a slovenskej elektrizačnej sústavy, ktorá začala prepojením česko-slovenského denného trhu s elektrinou v roku 2009," povedal člen predstavenstva a. s. SEPS Michal Pokorný.
Výmena regulačnej elektriny v rámci e-GCC prebieha v reálnom čase a reaguje na aktuálnu situáciu v elektrizačných sústavách. Na výmenu regulačnej elektriny sú použité cezhraničné prenosové kapacity profilu zostávajúce po skončení vnútrodennej alokácie. Nedochádza tak k znižovaniu voľných cezhraničných kapacít pre účastníkov českého a slovenského trhu a zároveň je zabezpečená vysoká bezpečnosť prevádzky.
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vznikla 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v SR. Jej poslaním je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj s cieľom zabezpečiť udržateľnú a kvalitnú dodávku elektriny všetkým užívateľom prenosovej sústavy a jej paralelnú prevádzku so susednými prenosovými sústavami.
Akciová spoločnosť ČEPS pôsobí na území Českej republiky ako výhradný prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Udržuje, obnovuje a rozvíja 39 rozvodní so 68 transformátormi prenášajúcimi elektrinu z prenosovej do distribučnej sústavy, ako aj trasy vedení s dĺžkou 2979 km s napäťovou hladinou 400 kV a 1371 km s napäťovou hladinou 220kV.

     Všetky oznamy