Zúčtovanie odchýlok

Zúčtovanie odchýlok v Slovenskej republike zabezpečuje OKTE, a.s., na základe § 37 ods. 4 písm. b) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o energetike). OKTE, a.s. vykonáva činnosti podľa Zákona o energetike, zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (Zákon o regulácii), vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (Pravidlá trhu) a Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (Prevádzkový poriadok). Uvedená obchodná činnosť spoločnosti je regulovaná a podlieha cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Zúčtovateľ odchýlok vykonáva svoju činnosť na základe platnej zmluvy o zúčtovaní odchýlky so subjektom zúčtovania a údajov, ktoré mu účastníci trhu s elektrinou poskytujú za účelom vyhodnotenia, zúčtovania a vysporiadania platieb za odchýlku. Zúčtovateľ odchýlok vyhodnocuje odchýlku subjektom zúčtovania v štvrťhodinovom rozlíšení s podporou sedemdňovej registrácie denných diagramov v zmysle Pravidiel trhu.

Zúčtovateľ odchýlok vykonáva:
• registráciu subjektov zúčtovania,
• registráciu denných diagramov,
• vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok,
• vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie rozdielov,
• zúčtovanie a vysporiadanie regulačnej elektriny,
• zverejňovanie údajov.