Šiesta aukcia záruk pôvodu elektriny

OKTE ako organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s.) si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení šiestej elektronickej aukcie na záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aukcia sa uskutoční 03.02.2022 v trvaní od 9:00 do 13:00. Do aukcie sa môže prihlásiť každý subjekt, ktorý je držiteľom účtu s platným prístupom do informačného systému OKTE a zároveň má s OKTE, a.s. uzatvorenú Zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu pre záruky pôvodu z členských štátov AIB a Dodatok k tejto Zmluve, týkajúci sa aukcií na záruky pôvodu elektriny. Záruky pôvodu elektriny, ponúkané vo forme aukcie, sú viazané na elektrinu vyrobenú v zariadeniach, ktoré v rámci výrobného obdobia poberali podporu doplatkom alebo príplatkom v zmysle § 8b odsek (3). Zákona č.309/2009 Z.z.

Informácie o počte a type záruk pôvodu ponúkaných v aukcii, ako aj o samotnom priebehu aukcie sú dostupné na webovom sídle OKTE, a.s. od 17.01.2022, tu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

     Všetky oznamy