Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.1.2020)

Zobraziť všetky
31.12.2019

Dňa 1. januára 2020 nadobudne účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a. s. , ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vo všeobecnosti dochádza v znení prevádzkového poriadku k zmenám v súvislosti s uplatnením ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť od 01.01.2020. Na základe novelizovanej legislatívy bude spoločnosť OKTE, a. s. vykonávať nové činnosti najmä v súvislosti so zúčtovaním podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ako aj evidenciu, prevody a organizovanie trhu so zárukami pôvodu elektriny vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Ďalšou dôležitou zmenou je zmena v určení minimálneho možného nenulového množstva elektriny obchodovanej na dennom a vnútrodennom trhu v obchodnej perióde na 0,1 MWh.

Link: Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.1.2020)