Nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Dňa 1. júna 2015 nadobudol účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s., ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Link: Prevádzkový poriadok

     Všetky oznamy