SELF-BILLING a elektronická fakturácia pre krátkodobý trh

Z dôvodu zrýchlenia a skvalitňovania poskytovaných služieb spoločnosť OKTE, a.s. s účinnosťou od 1.júla 2013 plánuje zaviesť vyhotovovanie faktúr v elektronickej forme v prípadoch vyplývajúcich zo Zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou na rok 2013, v súlade s ustanoveniami článkov 217 a 232 Smernice Rady 2010/45/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej "Smernice") a podľa ustanovenia § 71 Zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ZDPH).

Výhody elektronického vyhotovovania faktúr:

 • doručenie faktúry v deň vyhotovenia,
 • "predĺženie" lehoty splatnosti faktúry,
 • zníženie nákladov na archivačné priestory,
 • zjednodušenie spôsobu platby a kontroly úhrad,
 • zvýšenie bezpečnosti odovzdávaných dokumentov, prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.

Podmienky na strane prijímateľa faktúr v prípade faktúr vyhotovovaných v elektronickej forme:

 • písomný súhlas príjemcu tovaru alebo služby,
 • zadanie e-mailovej adresy, na ktorú má byť elektronická faktúra posielaná,
 • aplikácia Adobe Reader, faktúry plánujeme zasielať v PDF formáte,
 • technické predpoklady a zabezpečenie odberateľa pre používanie elektronických faktúr v súlade s platnými právnymi predpismi.

Spoločnosť OKTE, a.s. pripravuje tiež možnosť vystavovania faktúr pri vysporiadaní krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou formou tzv. SELF-BILLING-u s účinnosťou od 1.júla 2013. Odberateľ vyhotoví faktúru v mene a na účet dodávateľa tovaru alebo služby po vzájomnej písomnej dohode. Faktúra bude zasielaná elektronickou formou.

Výhody vystavovania faktúr formou tzv. Self-billingu zasielaného elektronickou formou:

 • šetrenie Vášho času a zníženie nákladov súvisiacich s administratívou,
 • zrýchlenie toku dokumentov,
 • zníženie nákladov na archivačné priestory,
 • obmedzenie chybovosti pri ručnom zadávaní dát,
 • zvýšenie bezpečnosti odovzdávaných dokumentov.

Ďakujeme Vám za spoluprácu pri rozvoji a uplatňovaní novej technológie fakturácie. Získané skúsenosti využijeme pre prípravu elektronickej fakturácie a selfbillingu pri zúčtovaní odchýlok, ktorú máme spoločne za cieľ uplatniť od 1. októbra 2013.

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka do 13. mája 2013 na e-mailovú adresu: konfirmacie@okte.sk

     Všetky oznamy