Legislatíva

Slovenská legislatíva

Zákon o energetike
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a VÚKV
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pravidlá trhu
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom

Zavádzanie a prevádzka inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike

Poskytovanie meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny
Vyhláška ÚRSO č. 03/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

Dokumenty ÚRSO

Rozhodnutie ÚRSO č. 0076/2020/E
Rozhodnutie o určení ceny za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na roky 2020 a 2021, ktorým sa zároveň mení rozhodnutie č. 0004/2018/E.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0251/2019/E
Rozhodnutie o tarifách za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému v elektroenergetike na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0194/2018/E v znení rozhodnutia č. 0275/2018/E.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0275/2018/E
Rozhodnutie o zmene tarify za prevádzkovanie systému v elektroenergetike na rok 2018, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0194/2018/E.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0194/2018/E
Rozhodnutie o tarifách za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému v elektroenergetike na rok 2018, ktorým sa zároveň zrušuje rozhodnutie č. 0209/2017/E.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2018/E
Rozhodnutie o určení ceny za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na rok 2018, ktorým sa zároveň zrušuje rozhodnutie č. 0193/2017/E.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0209/2017/E
Rozhodnutie ÚRSO o cenách za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2017, ktorým sa zároveň zrušuje pôvodné rozhodnutie č. 0077/2017/E.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0193/2017/E
Rozhodnutie o určení ceny za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na rok 2017, ktorým sa zároveň zrušuje pôvodné rozhodnutie č. 0011/2017/E.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0077/2017/E
Právoplatné rozhodnutie ÚRSO o cenách za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2017.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0011/2017/E
Rozhodnutie o určení ceny za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na rok 2017.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0099/2016/E
Právoplatné rozhodnutie ÚRSO o cenách za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2016.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0048/2015/E
Právoplatné rozhodnutie ÚRSO o cenách za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2015.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0329/2014/E
Právoplatné rozhodnutie ÚRSO o zmene tarify za prevádzkovanie systému, ktorá sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny na vymedzenom území v roku 2014. TPS2014 = 21,82 €/MWh. Zmena tarify sa uplatňuje odo dňa 20.8.2014.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0105/2014/E
Právoplatné rozhodnutie ÚRSO o cenách za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2014.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0018/2014/E
Rozhodnutie o určení ceny za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na rok 2014.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0195/2013/E
Zmena rozhodnutia č. 0013/2013/E zo dňa 09.11.2012 o určení ceny za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na rok 2013.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0013/2013/E
Rozhodnutie o určení ceny za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na rok 2013.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0017/2012/E
Rozhodnutie o určení ceny za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na rok 2012.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0077/2011/E
Rozhodnutie o určení ceny za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na rok 2011.

Štandardy kvality služieb poskytovaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
Vyhodnotenie štandardov kvality služieb poskytovaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v roku 2011 podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 96/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb..

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.9.2020)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.6.2020)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 6.2.2020)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.1.2020)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.10.2019)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.7.2019)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.1.2019)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.9.2018)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 4.4.2018)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.1.2018)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 15.3.2017 do 31.12.2017)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 12.1.2017 do 14.3.2017)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.4.2016 do 11.1.2017)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.1.2016 do 31.3.2016)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.6.2015 do 31.12.2015)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.11.2014 do 31.5.2015)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.5.2014 do 31.10.2014)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.3.2014 do 30.4.2014)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 27.12.2013 do 30.4.2014)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 16.12.2013 do 30.4.2014)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.6.2013 do 15.12.2013)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.1.2013 do 31.5.2013)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 11.9.2012 do 31.12.2012)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.1.2012 do 10.9.2012)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.1.2011 do 31.12.2011)

Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov EÚ

Rozhodnutie ÚRSO č. 0019/2018/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO o schválení prevádzkového poriadku o podmienkach pre subjekty zúčtovania organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa článku 18 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2018/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO k záložnej metodiky v súlade s článkom 36 ods. 3 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2018/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO k produktom, ktoré môžu byť zohľadnené zo strany NEMO v procese jednotného vnútrodenného trhu s elektrinou v súlade s čl. 53 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2018/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO k produktom, ktoré môžu byť zohľadnené zo strany NEMO v procese jednotného denného trhu s elektrinou v súlade s čl. 40 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2017/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO k MCO plánu z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Európska legislatíva

Harmonizácia zúčtovania odchýlok (Anglická verzia)
Rozhodnutie ACER č. 18/2020 o harmonizácii základných prvkov zúčtovania odchýlok v súlade s článkom 52 ods. 2 NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave.

DA a ID algoritmus (Anglická verzia)
Rozhodnutie ACER č. 04/2020 k návrhu všetkých NEMO na algoritmus zbližovania cien a párovací algoritmus priebežného obchodovania (algoritmus pre denný a vnútrodenný trh), zahrňujúce taktiež návrh všetkých TSO a NEMO na spoločný súbor požiadaviek.

HMMCP pre SIDC (Anglická verzia)
Rozhodnutie ACER č. 05/2017 o návrhu harmonizovaných maximálnych a minimálnych zúčtovacích cien na jednotnom prepojenom vnútrodennom trhu v súlade s článkom 54 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

HMMCP pre SDAC (Anglická verzia)
Rozhodnutie ACER č. 04/2017 o návrhu harmonizovaných maximálnych a minimálnych zúčtovacích cien na jednotnom prepojenom dennom trhu v súlade s článkom 41 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Záložná metodika (Anglická verzia)
Schválený návrh záložnej metodiky v súlade s článkom 36 ods. 3 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Návrh produktov DA (Anglická verzia)
Schválený návrh produktov, ktoré môžu byť zohľadnené zo strany NEMO v procese jednotného denného trhu s elektrinou v súlade s čl. 40 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Produkty ID (Anglická verzia)
Schválené produkty, ktoré môžu byť zohľadnené zo strany NEMO v procese jednotného vnútrodenného trhu s elektrinou v súlade s čl. 53 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

MCO Plán (Anglická verzia)
Funkcie organizátora market couplingu („MCO Plán“) podľa článku 7 ods. 2 NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia („CACM nariadenie“)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave („nariadenie EBGL“)

Vykonávacie nariadenie Komisie k REMIT
Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 1348/2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 os. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou

Nariadenie REMIT
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou

Nariadenie EP a Rady č. 714/2009/ES
Nariadenie o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny.

Nariadenie EP a Rady č. 713/2009/ES
Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky.

Smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES.

Smernica o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/89/ES o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry.