Dokumentácia

Prístup odberateľov k meraniam inteligentných meracích systémov

S účinnosťou od 1.7.2015 nadobúda účinnosť časť (§ 6) vyhlášky Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike. Na základe tejto vyhlášky OKTE, a.s. má povinnosť sprístupniť namerané údaje inteligentnými meracími systémami koncovým odberateľom, ktorí o to požiadajú.
Pre získanie prístupu k nameraným údajom z inteligentných meracích systémov musíte spĺňať nasledovné kritériá:

 • Ste odberateľom elektriny v danom odbernom mieste,
 • Na odbernom mieste je nainštalovaný inteligentný meracích systém s jednou z nasledovných funkcionalít:
  • základná,
  • pokročilá,
  • špeciálna.

Postup pri žiadosti o sprístupnenie meraní inteligentných meracích systémov

Údaje Vám budú sprístupnené po vyplnení online formulára. Pri registrácii sa bude od Vás požadovať:

 • EIC odberného miesta - jednoznačný identifikátor odberného miesta, ktorý Vám poskytol dodávateľ elektriny.
 • Doklad o väzbe na dané odberné miesto - vo väčšine prípadov sa môže jedna o zmluvu o dodávke elektriny, ktorú máte uzavretú so svojím dodávateľom elektriny. Oskenovanú kópiu je nutné pripojiť k vyplnenému registračnému formuláru.
 • Dátum platnosti odberného miesta s inteligentným meracím systémom - dátum, od kedy je na odbernom mieste nainštalovaný inteligentný merací systém.
 • Číslo mobilného telefónu - pri prihlasovaní do systému sa požaduje zadanie overovacieho kódu, ktorý Vám príde na Váš mobilný telefón.

Typy inteligentných meracích systémov

Inteligentné meracie systémy sa rozdeľujú podľa poskytovanej funkcionality

Typ funkcionality Základná
Poskytovaná súčinnosť
 • obojsmerná komunikáciu medzi odberným miestom koncového odberateľa elektriny a centrálou inteligentného meracieho systému so zabezpečením prenášaných údajov a správ,
 • monitoring odberu elektriny koncovým odberateľom elektriny,
 • priebehové meranie odberu a dodávky činnej energie diaľkovým odpočtom, základný interval pre diaľkový odpočet a spracovanie nameraných údajov je najmenej jedenkrát za mesiac,
 • registrácia odberu a dodávky elektriny vo viacerých sadzbách,
 • pravidelný odpočet určeného meradla a diaľkový prenos nameraných údajov a možnosť nepravidelného odpočtu určeného meradla a nepravidelného diaľkového prenosu nameraných údajov na základe požiadavky z centrály inteligentného meracieho systému,
 • pravidelná a automatizovaná synchronizácia dátumu a času určeného meradla a ďalších technických prostriedkov inteligentného meracieho systému,
 • spínanie taríf podľa aktuálnej sadzby,
 • možnosť zmeny času platnosti sadzieb určeného meradla z centrály inteligentného meracieho systému,
 • registrácia udalostí neštandardných a poruchových stavov určeného meradla a ďalších technických prostriedkov inteligentného meracieho systému, ich zasielanie do centrály inteligentného meracieho systému,
 • možnosť diaľkovej parametrizácie a aktualizácie programového vybavenia určeného meradla a ďalších technických prostriedkov inteligentného meracieho systému bez ovplyvnenia meracieho systému určeného meradla,
 • možnosť parametrizácie alebo odpočtu určeného meradla cez lokálne rozhranie bez ovplyvnenia meracieho systému určeného meradla.
Podmienky inštalácie Kategória odberateľa 3:
Ročná spotreba >= 4 MWh
Maximálna rezervovaná kapacita < 30 kW alebo < 45 A

 

Typ funkcionality Pokročilá
Poskytovaná súčinnosť
 • základná funkcionalita +
 • priebehové štvorkvadrantné meranie odberu a dodávky činnej energie a jalovej energie, základný interval pre diaľkový odpočet a spracovanie nameraných údajov je minimálne jeden kalendárny deň,
 • možnosť diaľkového odpojenia odberného miesta povelom z centrály inteligentného meracieho systému,
 • možnosť diaľkového pripojenia odberného miesta povelom z centrály inteligentného meracieho systé mu alebo jeho lokálneho pripojenia podmieneného diaľkovým povolením z centrály inteligentného meracieho systému,
 • prúdové a výkonové obmedzenie v určenom meradle, ak to spôsob pripojenia do distribučnej sústavy umožňuje,
 • meranie efektívnych hodnôt napätia a prúdu v jednotlivých fázach pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
 • vyhodnocovanie účinníka v rovnakých časových intervaloch - pásmach pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
 • registrácia alarmov a napadnutia určeného meradla,
 • možnosť výmeny komunikačného modulu bez zásahu do meracej časti určeného meradla.
Podmienky inštalácie

Kategória odberateľa 1:
Ročná spotreba >= 15 MWh
Maximálna rezervovaná kapacita >= 30 kW alebo >= 45 A

Kategória odberateľa 2:
Ročná spotreba >= 4 MWh
Maximálna rezervovaná kapacita >= 30 kW alebo >= 45 A

 

Typ funkcionality Špeciálna
Poskytovaná súčinnosť
 • pokročilá funkcionalita +
 • priebehové meranie zdanlivej energie a vyhodnocovanie ďalších výkonových parametrov, ako je aritmetický zdanlivý výkon, správny zdanlivý výkon, deformačný výkon výkon nesymetrie,
 • meranie kvality elektriny pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
 • vyhodnocovanie účinníka počítaného z nameraných hodnôt činnej energie - práce v kWh a zdanlivej správnej energie v kVAh v rovnakých časových intervaloch pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
 • rozhranie na komunikáciu s dispečerským riadiacim systémom.
Podmienky inštalácie

Kategória odberateľa 4:

 • Koncový odberateľ so zariadením na výrobu elektriny,
 • Koncový odberateľ s nabíjacou stanicou pre elektromobily,
 • Výrobňa elektriny pripojená na distribučnú sústavu,
 • Koncový odberateľ so zariadeniami s nepriaznivými vplyvmi na sústavu,
 • Koncový odberateľ, kde prevádzkovateľ sústavy rozhodol o sledovaní výkonových a kvalitatívnych parametrov elektriny.