Národný energetický mix

Národný energetický mix predstavuje prehľad podielov jednotlivých zdrojov energie na celkovej vyrobenej elektrine a je zverejnený na základe povinnosti OKTE, a.s. podľa zákona 251/2012 Z.z. § 37 odst. 6 písm. o). Národný energetický mix slúži dodávateľovi pre stanovenie jeho energetického mixu (podielu jednotlivých zdrojov elektriny na dodávke) na tú časť elektriny, ktorá nie je podložená uplatnenými zárukami pôvodu v súlade s príslušnými predpismi.

Dodávateľ môže navýšiť podiel jedného druhu zdroja pre daného koncového odberateľa len v prípade, že sa preukáže uplatnenými zárukami pôvodu v prospech daného odberateľa.

Národný energetický mix bol stanovený na základe metodiky Asociácie vydavateľských orgánov (Association of Issuing Bodies, „AIB“), ktorá je dostupná na webovej stránke AIB. Táto metodika je využívaná všetkými účastníckymi štátmi.

Nižšie uvedený národný energetický mix je predbežným výsledkom z dát dostupných do 21. apríla. Finálny energetický mix bude zverejnený na prelome júna a júla.

 

 

  2019
Obnoviteľné zdroje - celkom 18,02%
Biomasa 5,01%
Slnečné 1,78%
Veterné 1,72%
Vodné 8,07%
Geotermálne 0,00%
Ostatné obnoviteľné 1,44%
Fosílne zdroje - celkom 26,49%
Čierne uhlie 6,86%
Hnedé uhlie 5,18%
Plyn 12,36%
Olej 1,49%
Ostatné fosílne 0,60%
Jadrové zdroje - celkom 55,49%

 

Súčasťou energetického mixu sú aj údaje o škodlivých látkach (CO2 a rádioaktívny odpad), ktoré vznikajú pri výrobe elektriny z uvedeného energetického mixu.

  2019
CO2 (gCO2/kWh) 198,59
Rádioaktívny odpad (mg/kWh)      1,90