Reforma trhu s elektrinou a príprava projektu Energetické dátové centrum (EDC)

Vážení účastníci trhu,

Slovensko sa aktuálne pripravuje na transpozíciu európskej legislatívy súhrnne známej pod pojmom zimný energetický balík alebo Čistá energie pre všetkých Európanov do slovenského právneho poriadku. Úprava primárnej legislatívy prinesie komplexnú zmenu trhu s elektrinou najmä zavedením nových činností na trhu ako agregácia a poskytovanie flexibility či uskladňovanie energie. Zároveň sa vytvorí možnosť pre odberateľov vystupovať v pozícii aktívneho odberateľa alebo spájať sa a vytvárať tzv. občianske energetické spoločenstvá.

Vstup nových účastníkov na trh s elektrinou povedie nevyhnutne aj k nárastu objemu výmeny a spracovávania údajov na elektroenergetickom trhu. Bude sa vyžadovať aktualizovať a nastaviť nové procesy tak, aby sa umožnil rozvoj nových činností a podporili dekarbonizačné snahy v oblasti energetiky, ktoré sú hlavným motívom Zimného energetického balíka EÚ. Z dôvodu zvyšujúcej sa komplexnosti výmeny dát potrebných pre správne fungovanie trhu bola spoločnosť OKTE, a.s. poverená prípravou projektu Energetického dátového centra, ktoré má za úlohu upraviť budúce dátové toky spojené s novými účastníkmi na trhu a procesmi. Projekt je realizovaný v spolupráci so SEPS, a.s., za účasti ÚRSO, MH SR a regionálnych prevádzkovateľov distribučných sústav, nakoľko v tejto fáze sa zaoberá okrem iného aj dopadom nového dizajnu trhu s elektrinou na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústav a potrebné technické riešenia a úpravy súvisiacich dátových výmen. Projekt zahŕňa analýzu a prípravu technických návrhov riešení pre procesy a aktivity na trhu s elektrinou. Tieto sú rozdelené do 2 kategórií – nové procesy (agregácia flexibility, akumulácia, energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny) a vybrané existujúce procesy (správa kmeňových údajov OOM, dáta z meraní IMS, štandardné reporty a štatistické výstupy pre odbúravanie administratívnej záťaže na trhu, zdieľanie údajov o uplatnení záruk pôvodu, zdieľanie dát o výrobe elektriny vrátane dát o výrobe z OZE/KVET). Zámerom projektu je pripraviť možnosti technických riešení ale projekt nerieši úpravy vykonávacej legislatívy a vyhlášok upravujúcich detaily fungovania trhu s elektrinou. Jedná sa totiž o oblasti v kompetencií ÚRSO  a úrad ich prípravu bude riešiť samostatne.

Účastníci trhu s elektrinou budú do projektu zapojení formou verejných workshopov, na ktorých sa budú prezentovať pripravované návrhy procesov a aktivít. Prvý verejný workshop je plánovaný na 21. januára 2022, informácia s pozvánkou je dostupná na webe OKTE. Po workshope bude pre účastníkov priestor zaslať pripomienky k prezentovaným návrhom.

     Všetky oznamy