Možnosť požiadať o novú zmluvu o povinnom výkupe na rok 2022 (od 1.12.2021)

Vážený výrobca elektriny,


dňa 31.12.2021 končí platnosť Vašej Zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej so Slovenským plynárenským  priemyslom, a.s. („SPP“).

Od 1.12.2021 môžete prostredníctvom IS OZE požiadať o novú Zmluvu na rok 2022. Po potvrdení Vašej žiadosti obdržíte emailovú notifikáciu s priloženou Zmluvou, ktorú je následne potrebné 2x vytlačiť, podpísať a oba originály zaslať poštou na adresu:


Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Odbor BO (OZE)
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava


Zmluvu je potrebné doručiť SPP najneskôr do 15.12.2021.


Návod k vyplneniu žiadosti nájdete tu: Návod na uzatvorenie zmluvy o výkupe

     Všetky oznamy