Základné informácie

Obchodné meno: OKTE, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
IČO: 45 687 862
IČ DPH: SK2023089728
Právna forma: Akciová spoločnosť
Zapísaná: v OR OS Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka číslo 5087/B

Spoločnosť OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) začala svoju činnosť 1. januára 2011. OKTE, a.s. je dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ktorá je 100 % vlastníkom akcií. OKTE, a.s. je regulovaný subjekt, ktorý podlieha regulácií zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). OKTE, a.s. je držiteľom povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike.

Pri poskytovaní služieb pristupuje OKTE, a.s. ku všetkým účastníkom trhu s elektrinou na základe otvorených, transparentných a nediskriminačných podmienok. Náplň činnosti spoločnosti vyplýva z medzinárodných a národných legislatívnych dokumentov. OKTE, a.s. organizuje a vyhodnocuje organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou a zabezpečuje zúčtovanie odchýlok na území Slovenskej republiky, vykonáva činnosť správy a zberu nameraných dát a centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy a oznamovanie transakcií uzatvorených na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a plynom - REMIT.

OKTE, a.s. aktívne spolupracuje pri výkone svojej činnosti s viacerými štátnymi inštitúciami (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ...), s prevádzkovateľom prenosovej sústavy (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.), s prevádzkovateľmi distribučných sústav a s ostatnými účastníkmi trhu.

V rámci medzinárodnej spolupráce je spoločnosť od 22. novembra 2011 členom medzinárodného združenia búrz a organizátorov trhov EUROPEX. Ako člen združenia  EUROPEX sa OKTE, a.s. usiluje spolu s jeho ďalšími členmi, presadzovať postavenie  energetických búrz a organizátorov trhu v rámci Európskej únie, zvýšiť hospodársku súťaž vytvorením cenovej transparentnosti, riešiť otázky vytvorenia jednotného európskeho trhu,  komunikovať a kooperovať s inštitúciami v rámci Európskej únie, združeniami prevádzkovateľov európskej siete prevádzkovateľov prenosových a prepravných sústav (ENTSO-E, ENTSO-G), s Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), atď.